Kerndoelen

Kerndoelen

Bij iedere Takaro staat vermeld aan welke kerndoelen wordt gewerkt. Alle kerndoelen worden door Takaro gedekt, vanuit het vak muziek gezien. In het huidige onderwijscurriculum van het SLO staan de volgende kerndoelen geformuleerd:

  • kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Binnen een Takaro gaan leerlingen zelf op zoek naar invulling van de opdracht. Vanuit spelen met geluid, gaan leerling naar een eigen gekozen context om dit geluid in te plaatsen. De leerling geeft zelf betekenis aan geluid en drukt hiermee gevoel uit vanuit de innerlijke belevingswereld.

  • kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.


Evalueren en reflecteren is onderdeel van iedere fase binnen Takaro. Door te reflecteren leren leerlingen de samenhang tussen de betekenis, functie en plaats. Verder krijgen leerlingen inzicht in het proces en het product dat dit oplevert. Door voortdurend te reflecteren fasciliteert Takaro een duurzaam leerproces.

  • kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Takaro is opgebouwd vanuit thema’s. Binnen deze thema’s komen kunsthistorische elementen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het paleis, over Paleis het Loo, of de eregalerij over het Rijksmuseum. 
In de toekomst wordt Takaro verder uitgebreid met thema’s die vakoverstijgend terugkomen op diverse scholen. Daarmee willen we het eenvoudig maken om Takaro te integreren in de onderwijspraktijk van iedere basisschool.

Het vak muziek is doorgaans reproducerend van aart. Op de website van het SLO lezen we: ‘Typerend voor muziek(-onderwijs) is dat kinderen, naast het muziek bedenken, uitvoeren en noteren, voor een groot deel in de muziekles bezig zijn met reproductie…’. Takaro maakt mogelijk dat het vak muziek naast reproduceren ook ingezet kan worden voor een bredere muzikale, kunstzinnige en bovenal creatieve leerontwikkeling. Muziek als volwaardig vak binnen de creatieve en kunstzinnige oriëntatie.

Klik hier om meer informatie te lezen op de website van het SLO.